Zásady územního rozvoje kraje

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Královéhradeckého kraje jsou územně plánovací dokumentací pro celé správní území Královéhradeckého kraje, která je závazná pro pořizování a vydávání územních plánů a pro rozhodování území.

Úkolem ZÚR je v nadmístních souvislostech zpřesňovat a rozvíjet cíle a úkoly územního plánování stanovené pro území kraje v Politice územního rozvoje ČR, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí. Dále pak stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a stanovují kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití.

Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory s cílem prověřit možnosti budoucího využití (územní rezerva) nebo plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu nebo územní studie.

Součástí ZÚR je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Platné dokumentace

Aktualizace č. 2 ZÚR KHK

Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje

ZÚR 2011 (opatření obecné povahy srpen 2011)

Projednávané dokumentace

Aktualizace č. 3 ZÚR KHK