úvodní stránka úp
Královéhradecký kraj - ÚP VÚC na území kraje
 
Opatření obecné povahy   TEXTOVÁ ČÁST - Obsah
Opatření obecné povahy   TEXTOVÁ ČÁST - Úvod
Opatření obecné povahy   Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
Opatření obecné povahy   Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy)
Opatření obecné povahy   Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu
Opatření obecné povahy   Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv
Opatření obecné povahy   Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje
Opatření obecné povahy   Vymezení cílových charakteristik krajiny
Opatření obecné povahy   Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Opatření obecné povahy   Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury
Opatření obecné povahy   Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti
Opatření obecné povahy   Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, a dále stanovení lhůty pro pořízení regulačního plánu a jeho předložení zastupitelstvu kraje
Opatření obecné povahy   Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu na žádost
Opatření obecné povahy   Zadání regulačního plánu v rozsahu pro plochu nebo koridor vymezený podle písmen j) a k)
Opatření obecné povahy   Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Opatření obecné povahy   Údaje o počtu listů zásad územního rozvoje a počtu výkresů grafické části
Opatření obecné povahy  
Opatření obecné povahy   Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších (nadregionálních) vztahů, včetně vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje
Opatření obecné povahy   Vyhodnocení splnění podmínek vyplývajících z případných vyjádření příslušných orgánů sousedních států a výsledků konzultací s nimi
Opatření obecné povahy   Vyhodnocení splnění požadavků a podmínek pro zpracování návrhu zásad územního rozvoje obsažených v zadání Územního plánu velkého územního celku Královéhradeckého kraje
Opatření obecné povahy   Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Opatření obecné povahy   Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
Opatření obecné povahy   Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Opatření obecné povahy   Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno
Opatření obecné povahy   Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
Opatření obecné povahy   Seznam záměrů převzatých bez věcné změny z platných ÚP VÚC
Opatření obecné povahy   Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu
Opatření obecné povahy   Rozhodnutí o námitkách
Opatření obecné povahy   Vyhodnocení připomínek
Opatření obecné povahy   Obsah odůvodnění zásad územního rozvoje a počtu výkresů grafické části
Vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí   Obsah
Vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí   Titulní strana a obsah
Vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí   Zhodnocení vztahu Zásad územního rozvoje k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni
Vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí   Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyly uplatněny Zásady územního rozvoje
Vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí   Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním Zásad územního rozvoje významně ovlivněny
Vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí   Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním Zásad územního rozvoje významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti
Vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí   Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant Zásad územního rozvoje, včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných
Vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí   Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení
Vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí   Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí
Vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí   Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a jejich zohlednění při výběru variant řešení
Vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí   Návrh ukazatelů pro sledování vlivu Zásad územního rozvoje na životní prostředí
Vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí   Netechnické shrnutí výše uvedených údajů
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   Obsah
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   Titulní strana a obsah
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   ÚVOD
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   Zadání
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   Cíle a metody hodnocení
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   Obecná charakteristika soustavy Natura 2000
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   ÚDAJE O KONCEPCI
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   ÚDAJE O DOTČENÝCH LOKALITÁCH SOUSTAVY NATURA 2000
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   Identifikace dotčených lokalit
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   Popis dotčených lokalit
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   HODNOCENÍ VLIVŮ ZÚR NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI VČETNĚ KUMULATIVNÍCH VLIVŮ
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   Hodnocení kapitoly a)
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   Hodnocení kapitoly b)
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   Hodnocení kapitoly c)
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   Hodnocení kapitoly d)
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   Hodnocení kapitoly e)
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   Hodnocení kapitoly f)
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   Hodnocení kapitoly g)
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   Hodnocení kapitoly h)
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   Hodnocení kapitol i) – n)
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ POTENCIÁLNÍCH VLIVŮ ZÚR
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   ZÁVĚR
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   POUŽITÁ LITERATURA
Vyhodnocení vlivů ZÚR na území Natura   PŘÍLOHY
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Obsah
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Titulní strana a obsah
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Úvod
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na životní prostředí
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na území Natura 2000
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Předpokládané vlivy Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Environmentální pilíř
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Vliv na posílení slabých stránek řešeného území
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Ekonomický pilíř
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Vliv na posílení slabých stránek řešeného území
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Sociodemografický pilíř
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Vliv na posílení slabých stránek řešeného území
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Vyhodnocení přínosu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje k naplnění priorit územního plánování
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na udržitelný rozvoj území – shrnutí
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje území
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   Shrnutí přínosu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje k vytváření podmínek pro předcházení
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   • zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území   • předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích
Grafická část  část výroková
Grafická část  část odůvodnění
Aplikace územní plán   Nápověda
Aplikace územní plán   Potřebné programy
Digitální územní plán   Spuštění programu
WebMap   Stručný návod
Dokumentace ZÚR  Ke stažení
Digitální územní plán   Nápověda - WMS