Obsah

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

 odkaz Titulní strana a obsah
1.  odkaz Zhodnocení vztahu Zásad územního rozvoje k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni
2.  odkaz Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyly uplatněny Zásady územního rozvoje
3.  odkaz Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním Zásad územního rozvoje významně ovlivněny
4.  odkaz Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním Zásad územního rozvoje významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti
5.  odkaz Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant Zásad územního rozvoje, včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných
6.  odkaz Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení
7.  odkaz Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí
8.  odkaz Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a jejich zohlednění při výběru variant řešení
9.  odkaz Návrh ukazatelů pro sledování vlivu Zásad územního rozvoje na životní prostředí
10.  odkaz Netechnické shrnutí výše uvedených údajů