Obsah

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje - opatření obecné povahy

 odkaz Textová část - úvod
a) odkaz Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
b) odkaz Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy)
c) odkaz Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu
d) odkaz Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv
e) odkaz Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje
f) odkaz Vymezení cílových charakteristik krajiny
g) odkaz Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
h) odkaz Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury
i) odkaz Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti
j) odkaz Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, a dále stanovení lhůty pro pořízení regulačního plánu a jeho předložení zastupitelstvu kraje
k) odkaz Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu na žádost
l) odkaz Zadání regulačního plánu v rozsahu pro plochu nebo koridor vymezený podle písmen j) a k)
m) odkaz Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
n) odkaz Údaje o počtu listů zásad územního rozvoje a počtu výkresů grafické části
II.1. odkaz 
a) odkaz Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších (nadregionálních) vztahů, včetně vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje
b) odkaz Vyhodnocení splnění podmínek vyplývajících z případných vyjádření příslušných orgánů sousedních států a výsledků konzultací s nimi
c) odkaz Vyhodnocení splnění požadavků a podmínek pro zpracování návrhu zásad územního rozvoje obsažených v zadání Územního plánu velkého územního celku Královéhradeckého kraje
d) odkaz Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
e) odkaz Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
f) odkaz Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
g) odkaz Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno
h) odkaz Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
i) odkaz Seznam záměrů převzatých bez věcné změny z platných ÚP VÚC
j) odkaz Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu
k) odkaz Rozhodnutí o námitkách
l) odkaz Vyhodnocení připomínek
m) odkaz Obsah odůvodnění zásad územního rozvoje a počtu výkresů grafické části