Územně analytické podklady - ÚAP na území Královéhradeckého kraje

ÚAP ORP

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zajistil v rámci metodické podpory ORP a v zájmu jednotného zpracování ÚAP na území kraje datový model DMG ÚAP. Výrazně nad rámec svých zákonem daných povinností zajišťuje technickou pomoc ORP - zpracovává datové sady "plošných poskytovatelů údajů o území" do podoby referenčních dat ve struktuře datového modelu DMG ÚAP a tato data dává k dispozici oprávněným uživatelům z ORP na webovém portálu DMVS Královéhradeckého kraje . Vede sdílenou evidenci poskytovatelů a jejich kontaktních informací. Registrovaným uživatelům jsou k dispozici jednotlivé agendy ÚAP, které jim nabízí funkčnost odpovídající jejich uživatelským právům.

V rámci metodické podpory ORP pořádá setkání se zástupci jednotivých ORP. Na dalších setkáních bude kraj informovat např. o předpokládaném způsobu opředání zpracovaných ÚAP jednotlivých ORP Kraji (viz. legislativa) apod.

ÚAP Kraje

Z legislativy vyplývá povinnost kraje zajistit průběžnou aktualizaci podkladů pro rozbory udržitelného rozvoje a jednou za dva roky provést jejich úplnou aktualizaci včetně zpracování rozborů udržitelného rozvoje území kraje.

Fázi PURÚ - tedy zpracování podkladů a vytvoření výkresů (výkres hodnot území, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území) zajistil Krajský úřad vlastními silami a výkresy vč. databáze sledovaných jevů předal zpracovateli RURÚ firmě Ekotoxa. Výsledek zpracování rozborů je dostupný na internetu - tedy formou dálkového přístupu, jak ukládá legislativa. 

 odkaz Prezentace RURÚ kraje

 odkaz Portál DMVS královéhradeckého kraje